opc_loader
BELANGRIJK

 Om u goed te kunnen adviseren is het belangrijk dat u de volgende informatie

beschikbaar heeft :

Merk kachel bv

Type bv Webasto 3500 (S) (ST) (EVO) (Op Sticker)

Eberspacher D2 Uitvoering 25 2069 (Op grijze Sticker)

En 12 of 24 volt

TELEFONISCHE HELPDESK

De Helpdesk kunt u  nu op werkdagen bereiken van  09.00 uur tot 17.00  met al u vragen over Eberspächer en Webasto Standkachels u kunt natuurlijk ook mailen naar info@standkachel.nu.

Onze merken
Print deze pagina:

ALGEMENE VOORWAARDEN

        

 

 

Artikel 1. Toepasselijkheid


1.1 Op alle overeenkomsten tussen u en STANDKACHEL.NU, uw bestellingen bij STANDKACHEL.NU en aanbiedingen van STANDKACHEL.NU daaronder begrepen, zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
1.2 Met het tot stand komen van een overeenkomst tussen u en STANDKACHEL.NU en met het accepteren van een aanbieding van STANDKACHEL.NU, dan wel het doen van een bestelling bij STANDKACHEL.NU, aanvaardt u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na wederzijdse instemming en slechts schriftelijk worden afgeweken. De overige bepalingen blijven in dergelijk geval onverkort van kracht.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden genoemd, en die in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van STANDKACHEL.NU worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door STANDKACHEL.NU ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 Alle aanbiedingen van STANDKACHEL.NU zijn vrijblijvend en STANDKACHEL.NU behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is. Zie ook artikel 3.6.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door STANDKACHEL.NU. STANDKACHEL.NU is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt STANDKACHEL.NU u dit mee binnen tien (10) werkdagen na ontvangst van uw bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen

3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro's, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie.

3.3 Betaling kan geschieden per Ideaal, vooruitbetaling of bij aflevering van het product (bij levering onder rembours). Bij betaling per bancaire overschrijving geldt als datum van betaling de datum zoals bij totstandkoming van de overeenkomst schriftelijk werd overeengekomen, waarbij als regel geldt betaling binnen veertien (14) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen eenentwintig (21) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij voorafgaand aan levering van het product een andere datum schriftelijk werd overeengekomen.

3.4 Bij overschrijding van de betalingstermijn bent u vanaf de dag dat betaling had moeten plaatsvinden in verzuim en bent u vanaf die dag een vertragingsrente van 1% over het openstaande bedrag per maand of een deel van een maand verschuldigd. Indien betaling plaatsvindt na aanmaning door STANDKACHEL.NU bent u een bedrag van vijfentwintig euro (€ 25,00) aan administratiekosten verschuldigd en indien STANDKACHEL.NU haar vordering ter incasso uitbesteedt, bent u tevens de incassokosten verschuldigd, welke tenminste vijftien procent (15%) van het openstaande bedrag zijn, onverminderd de bevoegdheid van STANDKACHEL.NU om in plaats daarvan de daadwerkelijk gemaakte buitengerechtelijke incassokosten aan u in rekening te brengen.

3.5 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is STANDKACHEL.NU gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
3.6 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen het tot stand komen van de overeenkomst en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door STANDKACHEL.NU.

Artikel 4. Levering

4.1 De door STANDKACHEL.NU opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud

5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas op u over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst met STANDKACHEL.NU aan STANDKACHEL.NU verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de levering van het product aan u, op u over.

Artikel 6. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

6.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door STANDKACHEL.NU geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
6.2 STANDKACHEL.NU garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 7. Reclames en aansprakelijkheid

7.1 Onmiddellijk na ontvangst van het u geleverde product dient u te onderzoeken of het product aan de overeenkomst beantwoordt.  

Indien u van mening bent dat het u geleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, dient u dat zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen veertien (14) werkdagen na aflevering, schriftelijk /per e-mail 

aan STANDKACHEL.NU te laten weten.U heeft daarna nog een periode van 14 dagen om te retourneren.

7.2 Indien en zodra u overeenkomstig het vorige artikel heeft aangetoond dat het product niet aan de overeenkomst beantwoordt, heeft STANDKACHEL.NU de keuze het desbetreffende product te vervangen door een gelijk (-waardig) nieuw of ander product, dan wel de factuurwaarde van het oorspronkelijk geleverde product te restitueren.
7.3 Indien u een aan u geleverd product om een andere dan voornoemde reden niet wenst af te nemen, heeft u als particulier het recht het product binnen veertien (14) werkdagen na aflevering aan STANDKACHEL.NU te retourneren.

Daarna heeft u nogmaals veertien (14) dagen om de goederen te verzenden.In dit geval zijn de  kosten van een dergelijke retourzending voor uw rekening.

7.4 Bij eventuele schade of een ongefrankeerde zending kunnen wij kosten in rekening brengen. Indien er onnodige schade aan het product is ontstaan,brengen wij deze waardevermindering in rekening.

 

Artikel 8. Garantie

8.1 Indien STANDKACHEL.NU producten aan u levert, is STANDKACHEL.NU nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van u gehouden dan waarop STANDKACHEL.NU ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken. De garantietermijn zal altijd duidelijk op de factuur worden aangegeven.
Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na levering van het product door u schriftelijk aan STANDKACHEL.NU  worden kenbaar gemaakt.  Voor Consumenten geldt een termijn van 30 (dertig) dagen. Reclamaties welke door STANDKACHEL.NU na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door STANDKACHEL.NU in behandeling te worden genomen.

Artikel 9. Bestellingen/communicatie

9.1 Voor miscommunicatie aangaande bestellingen en mededelingen, ten gevolge van het gebruik van Internet tussen u en STANDKACHEL.NU, dan wel tussen STANDKACHEL.NU en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en STANDKACHEL.NU, is STANDKACHEL.NU niet aansprakelijk, tenzij en voorzover er sprake is  van opzet of grove schuld van STANDKACHEL.NU.

Artikel 10. Overmacht

10.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft STANDKACHEL.NU ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, door middel van schriftelijke mededeling aan u en zonder dat STANDKACHEL.NU gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming die niet aan STANDKACHEL.NU kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en niet  krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen, voor haar rekening komt.

Artikel 11. Diversen

11.1 Indien u aan STANDKACHEL.NU schriftelijk opgave doet van een adres, is STANDKACHEL.NU gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u STANDKACHEL.NU schriftelijk en ondubbelzinnig laat weten aan welk ander adres de levering dient te geschieden. 
11.2 Wanneer door STANDKACHEL.NU gedurende korte of langere tijd, al dan niet stilzwijgend, afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegelaten, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen.
Aan dergelijke afwijking van deze Voorwaarden kunt u geen recht ontlenen.


11.3 Indien een (1)  of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met STANDKACHEL.NU in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door STANDKACHEL.NU vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
11.4 STANDKACHEL.NU is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

11.5 Afkoelperiode

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@standkachel.nu . Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is."

 

Artikel 12. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

12.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
12.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

WINKELWAGEN
Uw winkelwagen is leeg
PRIJSVERLAGING en AANBIEDING

Tot en met 01-05-2019

15%

Korting

op

alle

REVISIE SETS.

VERZENDKOSTEN

Verzendkosten € 6.95

Franco verzending vanaf €150,00

Voor verzending buiten Nederland gelden andere tarieven.

.